Statuten

BRUGSE UNIVERSITAIRE KRING

Hircus Semper Vincit

STATUTEN

1 – De Brugse Universitaire Kring (BUK) is een Club van studenten aan de universiteit of hogeschool van Gent, uit Brugge of West-Vlaanderen, of die West – Vlaamse sympathieën hebben. Per uitzondering kunnen ook studenten aanvaard worden die niet in Gent studeren, maar wel van Brugge of West – Vlaanderen afkomstig zijn, of West – Vlaamse sympathieën hebben. De voertaal is bijgevolg het Nederlands. De kleuren van de Club zijn Rood en Wit. BUK opereert onder de vlag van het Senioren Konvent Ghendt (SK) en erkent diens gezag en Statuten.  

 

2 – BUK heeft tot doel een studentikoze socio-culturele Club te vormen met overeenstemmende activiteiten. Daartoe leeft BUK naast de bepalingen van de eigen Statuten en die van het SK, tevens de bepalingen van de Clubcodex na. BUK maakt geen onderscheid op vlak van ras, sexe, ideologische of geloofsovertuiging.  

 

3 – De Club is opgedeeld in Schachten of eerstejaars (cfr. 6 ) (dragen het Clublint over de linker schouder), Commilitones of ouderjaars (cfr. 5 ) (dragen het Clublint over de rechter schouder), Commilitones Honoris Causa (cfr. 3bis a ), Commilitones Extra Muros (cfr. 3bis b), Oud – Leden (cfr. 3bis c ) en Praesidiumleden (cfr. 4 ) (dragen een breed Clublint over de rechterschouder).

 

3bis a- Een persoon kan benoemd worden tot Commilito Honoris Causa indien dit door het Praesidium navenant wordt geacht. De bewuste persoon moet reeds Commilito zijn, en kan afkomstige zijn van binnen de Club, of buiten de Club. Deze titel wordt gegeven indien door het Praesidium (cfr. 4 ) geacht wordt dat de persoon binnen de Club, het Studentenleven of de maatschappij een grote verdienste heeft geleverd.

 

3bis b- Ook Commilitones van andere Studentenclubs kunnen aanvaard worden als Commilito van de eigen club, zelfs al zijn ze niet van dezelfde streek afkomstig, zij vormen de Commilitones Extra Muros. Ook Schachten van buiten de Brugse streek kunnen aanvaard worden, en eventueel ontgroend worden (cfr. 6 ), zij worden dan automatisch Commilito Extra Muros. Het aanvaarden van Commilitones van buiten de eigen streek kan gebeuren door het Praesidium (cfr. 4 ), zij moeten echter in gedachten houden dat op het einde van het Clubjaar 2/3 van de actieve leden (i.e. Commilitones, Oud – Leden (cfr. 3bis c ) niet meegerekend) van de eigen streek afkomstig moeten zijn; en dit enkel met het oog op de continuïteit van de eigen Streekclub.

 

3bis c- Oud – Leden zijn Commilitones die niet meer ingeschreven zijn als student en zich dus uit het studentenleven terug getrokken hebben. Zij behouden echter hun stem in de Algemene Vergadering, maar tellen niet mee om tot een geldig aantal stemgerechtigden te komen op een (Buitengewone) Algmene Vergadering (cfr. 5 ), zij tellen ook niet mee als actief lid met betrekking tot de bepaling beschreven in ( 3bis b ).

 

– Het Praesidium bestaat uit Commilitones die het Dagelijks Bestuur van de Club op administratief en organisatorisch vlak waarnemen. Het Praesidium bestaat tenminste uit een Praeses, een Vice-praeses, een Quaestor, een Sriptor, een Schachtentemmer, een Zedenmeester, een Sport – en cultuurpraeses en een Cantor (cfr. 4bis a ). Het Praesidium wordt verkozen voor één Werkjaar, i.e. één Academiejaar, door en uit de Commilitones (ofte Algemene Vergadering) zoals beschreven in ( 7 ); bijgevolg maakt het Praesidium deel uit van de Algemene Vergadering (cfr. 5 ).

 

4bis a- §1 Praeses: Voorzitter en eindverantwoordelijke.

 

§2 Vice – praeses: Rechterhand van de Praeses; praktische en organisatorische regeling; vervangt de Praeses bij afwezigheid.

 

§3 Quaestor (Penningmeester): Financieel verantwoordelijk.

 

§4 Scriptor (Secretaris): Communicatie binnen de club, onderhoud website

 

§5 Zedenmeester: Verantwoordelijk voor het goede verloop van de Cantus, als ondersteuning van de Praeses. Helpt praktisch en raadgevend in het Praesidium.

 

§6 Schachtentemmer: Verantwoordelijk voor het welzijn en welgedragen van de Schachten. Eveneens praktische en raadgevende hulp in het Praesidium.

 

§7 Sport – en cultuurpraeses: Verantwoordelijk voor (SK -/club) sport – en cultuuraangelegenheden. Ook een praktische en raadgevende functie in het Praesidium.

 

§8 Cantor: Verantwoordelijk voor het goede zangverloop in de cantus. Ook een praktische en raadgevende functie in het Praesidium.

 

§9 Indien gewenst en nuttig/noodzakelijk bevonden door de bovenvermelde functies, kan door het Praesidium nog een aantal bijkomende Praesidiumfuncties opengesteld worden; zij behoren tot het Laag Praesidium (cfr. 4bis b ), en worden verkozen zoals beschreven in (7bis d – §2 ).

 

4bis b- De Praeses, Vice – praeses , Quaestor en Sriptor vormen het Hoog Praesidium; zij zijn belast met de taak om de Club gedurende het Academiejaar draaiende te houden en de beleidslijnen uit te zetten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de Club; ze staan er voor in dat de Club ook het volgende Werkjaar zowel financieel als sociaal zal kunnen functioneren. Zij kunnen dit alles in samenspraak doen met de overigie Praesidiumfuncties die het Laag Praesidium vormen, en aldus raadgevend, organisatorisch en praktisch het Hoog Praesidium bijstaan.

 

4bis c- Het ganse Praesidium is ondergeschikt aan de Statuten van de eigen Club, aan die van het SK en aan de bepalingen van de Clubcodex.

 

4bis d- Het Praesidium komt voldoende bijeen om het verloop van het Clubjaar en zijn activiteiten te evalueren. Deze vergaderingen worden samengeroepen door de Praeses; een ander Praesidiumlid kan het tevens nodig achten dit te doen, en kan dit voorstellen en motiveren aan de Praeses, via wie het Praesidium dan al dan niet bijeen kan geroepen worden.

 

5 – Waar het Praesidium zoal beschreven in ( 4 ) het Dagelijks Bestuur van de Club uitmaakt, daar vormen de Commilitones de Algemene Vergadering. Ook Oud – Leden (cfr. 3bis c ) maken deel uit van de Algemene Vergadering, maar tellen niet mee om tot een geldige (Buitengewone) Algemene vergadering komen (cfr. 5bis b en 5bis c ). De Algemene Vergadering kijkt erop neer dat het Praesidium zijn verkregen mandaat (cfr. 7 ) adequaat, correct en ten behoeven van de Club en zijn nabestaan uitoefent, zoals beschreven in ( 4bis b ,4bis c en 4bis d ).

 

5bis a- De Commilitones, ofte de Algemene Vergadering, komen samen in amusementsverband telkens door het Praesidium een activiteit werd gepland.

 

5bis b- De Algemene Vergadering wordt ook door het Praesidium, bij monde van de Praeses, samengeroepen indien beslist moet worden over zaken die buiten het mandaat van het Praesidium vallen. Dit zijn algemene zaken waarover het Praesidium niet alleen kan/mag beslissen en die levensnoodzakelijk zijn voor het goed functioneren en voortbestaan van de Club, meer bepaald: Aanvaarding en wijziging van de Statuten (cfr. 9 ), verkiezen van een nieuw Praesidium (cfr. 7 ), het wraken van een Commilito (cfr. 8 ), het wraken van een Praesidium(-lid) (cfr. 8bis ), en alle andere redenen waarvan het door het Praesidium en/of de Algemene Vergadering noodzakelijk geacht wordt een (Buitengewone) Algemene vergadering bijeen te roepen (cfr. 5bis c ).

 

5bis c – Ook de Algemene Vergadering zelf kan oproepen tot een Buitengewone Algemene Vergadering (i.e. een Algemene Vergadering niet bijeengeroepen door het Praesidium); wanneer 5 Commilitones het nodig achten de Algemene Vergadering bijeen te roepen voor een Buitengewone Algemene Vergadering, dienen zij hiertoe een schriftelijke vraag in bij de Praeses dat ondertekend werd door tenminste 5 Commilitones van de Algemene Vergadering. De Praeses is dan verplicht aan deze vraag gevolg te schenken.

 

6 – Schachten worden in het begin van het Clubjaar op de Doop als kandidaat lid aanvaard en worden eventueel aanvaard als Commilito op het einde van het Clubjaar, meer bepaald op de Ontgroening. De Praeses bepaalt, in samenspraak met het Praesidium, of een Schacht al dan niet Ontgroend wordt. Zolang een Schacht niet ontgroend is, en dus geen Comillito geworden is, heeft hij/zij geen geldige stem in de Algemene Vergadering, en bijgevolg telt zijn/haar handtekening niet mee wanneer de vraag tot Buitengewone Algemene Vergadering wordt geformuleerd (cfr. 5 ).

 

7 – Op het einde van elk Clubjaar (Academiejaar) loopt het Werkjaar van het Praesidium (cfr. 4 ) ten einde. De Schachtenontgroening is de voorlaatste activiteit van de Club; De Kiesvergadering, waar door de Algemene Vergadering (cfr. 5 ) een nieuw Praesidium voor het volgende Clubjaar wordt verkozen, is de activiteit die het Clubjaar afsluit.

 

7bis a- Op de Kiesvergadering worden alle Praesidiumfuncties (cfr. 4bis a ) opengesteld en kan elk lid van de Algemene Vergadering, dus elke Commilito, zich kandidaat stellen voor elke functie; dit echter met uitzondering van de Praesesfunctie; gerechtigde kandidaten voor de Praesesfunctie zijn diegene die reeds een volledig Clubjaar gefunctioneerd hebben in een Praesidium van deze of een andere Club (i.e. Ervaringsbeginsel).

 

7bis b- In de loop van het Clubjaar wordt door het Praesidium een datum vastgelegd op de welke de Kiesvergadering zal doorgaan, deze wordt meegedeeld aan alle Commilitones en alle Schachten. Ten laatste één week voor de Kiesvergadering moet door alle Commilitones die een Praesidiumfunctie ambiëren een schriftelijk document ingediend worden bij het Praesidium met daarin de beschrijving van de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen, vergezeld met een kleine motivering van de kandidaatstelling. Alle Commilitones moeten tevens op de hoogte gesteld worden van de Statutaire bepalingen en beperkingen met betrekking tot gerechtigde kandidaatstelling (cfr. 7bis a en7bis b ) en geldige stemming (cfr. 7bis c ).

 

7bis c- Om een geldige Kiesvergadering te hebben, moet tenminste 2/3 van de stemgerechtigde Commilitones aanwezig zijn (uitzondering met betrekking tot Oud – Leden zoals beschreven in ( 5 ) in acht gehouden). De Kiesvergadering wordt voorgezeten door de Praeses. Voor elke functieverkiezing krijgt elke Commilito 1 stem, de Praeses en Pro – Seniores (i.e. Praeses van een vorig Clubjaar) krijgen 2 stemmen. Blanco stemmen worden van het stemmentotaal van elke kandidaat afgetrokken; ongeldige stemmen worden van het totaal aantal stemmen afgetrokken. De hieronder vermelde meerderheden bij stemming, zoals beschreven in ( 7bis d , 8 en 9 ) slaan telkens op een meerderheid in de geldig uitgebrachte stemmen, de eventuele aftrek van blanco en/of ongeldige stemmen zoals hierboven beschreven in gedachten gehouden. De stemming gebeurt schriftelijk en geheim en in afwezigheid van de kandidaten van wie de functie verkozen wordt. De nieuw verkozene wordt pas geïnstalleerd waneer alle Praesidiumfuncties opengesteld werden. Wanneer voor een functie geen kandidaat gevonden wordt, of geen geldig stemmenaantal verkregen wordt, blijft de functie vacant en wordt opnieuw opengesteld bij de aanvang van het nieuwe Clubjaar volgens de bepalingen van ( 7bis b ).

 

7bis d- §1 Praesesverkiezing . -Kiesronde 1- De zetelende Praeses vraagt alle gerechtigde (cfr. 7bis a én 7bis b ) kandidaten voor de Praesesfunctie op te staan bij de derde hamerslag. Alle kandidaten worden naar buiten gestuurd, en komen één voor één binnen om beurtelings een mondelinge toelichting te geven bij hun kandidaatstelling. De Algemene Vergadering krijgt de kans om vragen te stellen. Wanneer dit gebeurd is, gaan en blijven alle kandidaten buiten en wordt er gestemd. De stemming, zoals beschreven in ( 7bis c ), volgt. Een kandidaat is in de eerste ronde verkozen indien hij 2/3 van de (geldige, cfr. 7bis c ) stemmen behaald heeft. Indien in de eerste kiesronde geen 2/3 meerderheid behaald werd volgt – Kiesronde 2- De kandidaten worden op de hoogte gesteld van de stand van zaken en verlaten terug de zaal. In deze kiesronde kunnen nu ook gerechtigde kandidaten (cfr. Ervaringsbeginsel, 7bis a ) opstaan die niet op voorhand een schriftelijke kandidatuurstelling (cfr. 7bis b ) bij het zetelend Praesidium hadden ingediend. Opnieuw krijgt elke kandidaat de kans om opnieuw zijn/haar kandidatuurstelling voor de Algemene Vergadering toe te lichten, opnieuw kunnen vragen gesteld worden. De stemming volgt. Opnieuw moet een (geldige, cfr. 7bis c ) 2/3 meerderheid behaald worden om verkozen te zijn. Indien dit nog steeds niet gebeurd is, valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af en volgt -Kiesronde 3- De kandidaten worden wederom ingelicht, verlaten de zaal, en krijgen opnieuw beurtelings de kans om zichzelf te verdedigen. Ditmaal kunnen ze echter een Advocaat aanstellen: deze spreekt de Algemene Vergadering toe in naam van de kandidaat. Opnieuw kan de Algemene Vergadering vragen stellen. Er wordt opnieuw gestemd, en nu is men verkozen met een (geldige, cfr. 7bis c ) gewone meerderheid (i.e. 50% + 1). Indien nog steeds geen geldige meerderheid bekomen is, volgt – Kiesronde 4- Hierin wordt het Ervaringsbeginsel van ( 7bis a ) opgeschort en kunnen ook Commilitones zich kandidaat stellen. Vanaf hier verloopt alles terug zoals beschreven vanaf kiesronde 1.

 

§2 Alle andere functies : -Kiesronde 1- Bij de derde hamerslag staan alle gerechtigde kandidaten (cfr. 7bis a en 7bis b ) recht en verlaten de zaal. Ze komen één voor één binnen om toelichting te geven en vragen te beantwoorden, zoals eveneens beschreven bij de Praesesverkiezing. De stemming verloopt opnieuw zoals beschreven in ( 7bis c ). Het volstaat hier echter telkens een (geldige, cfr. 7bis c) gewone (i.e. 50% +1) meerderheid te behalen. Indien deze niet behaald wordt volgt -Kiesronde 2- Nu kunnen ook kandidaten zich recht stellen die niet op voorhand zoals bepaald in ( 7bis b ) een schriftelijke kandidatuurstelling hadden ingediend. Opnieuw volgt achtereenvolgens verwijdering uit de zaal, een beurtelingse mondelinge verdediging, een verwijdering uit de zaal van alle kandidaten en een stemming. Een kandidaat is verkozen indien een (geldige, cfr. 7bis c ) gewone (i.e. 50%+1) meerderheid werd verkregen. Indien dit niet het geval was, valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af en volgt -Kiesronde 3 – Opnieuw worden kandidaten op de hoogte gesteld, volgt beurtelingse verdediging waarbij de kandidaten de kans krijgen om een Advocaat aan te stellen die de Algemene Vergadering in naam van de respectievelijke kandidaat toespreekt, volgt verwijdering uit de zaal en ten slotte stemming. Indien nog steeds geen (geldige, cfr. 7bis c ) gewone (i.e. 50%+1) meerderheid behaald wordt, blijft de functie vacant en worden de bepalingen van ( 7bis a ) gevolgd.

 

8 – Commilitones kunnen door andere Commilitones gewraakt worden (i.e. aanvraag tot verwijdering uit de club). Hiertoe wordt volgens de bepalingen van ( 5bis b en 5bis c ) een (Buitengewone) Algemene Vergadering bijeen geroepen. De (Buitengewone) Algemene Vergadering is pas geldig indien 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig is (waar opnieuw Oud – Leden zoals beschreven in ( 5 ) niet meegerekend worden om tot een geldig aantal te komen). De betreffende Commilito wordt uit de zaal verwijderd en tekst en uitleg wordt gegeven omtrent de reden van het wraken, de betrokken Commilito wordt weer binnen geleid en kan zich mondeling verdedigen en antwoorden op vragen van de Algemene Vergadering (cfr. 5 ). Daarna wordt de betrokkene opnieuw verwijderd. De eis tot verwijderen uit de Club wordt bekrachtigd enkel en alleen door het Praesidium.

 

8bis- Een Praesidiumlid of het ganse Praesidium kan gewraakt (i.e. het mandaat van het Praesidium(lid) terug afnemen en opnieuw ter beschikking stellen van de Algemene Vergadering) worden door de Algemene Vergadering (cfr. 5 ). Hiertoe wordt een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen volgens de bepalingen van ( 5bis c ). Opnieuw moet om een geldige Buitengewone Algemene Vergadering te hebben ten minste 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig zijn (waar opnieuw Oud – Leden zoals beschreven in ( 5 ) niet meegerekend worden om tot een geldig aantal te komen). De Algemene Vergadering (cfr. 5 ) geeft uitleg bij de reden van het wraken van het Praesidium(lid) in aanwezigheid van het Praesidium(lid). Het Praesidium(lid) krijgt de kans zich te verdedigen. Het gewraakte Praesidium(lid) wordt naar buiten geleid en de geheime stemming volgt. Elke Commilito krijgt 1 stem, Pro – Seniores (i.e. Praeses van een vorig Clubjaar) krijgen 2 stemmen. Dezelfde bepalingen met betrekking tot blanco en ongeldige stemmen worden gevolgd zoals beschreven in ( 7bis c ). Het Praesidium(lid) wordt uit zijn functie ontheven bij bekrachtiging door een (geldige, cfr. 7bis c ) 2/3 meerderheid.

 

9 – Bovenvermelde Statuten dienen goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering (cfr. 5 ). De Vergadering is geldig wanneer ten minste 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig is (waar opnieuw Oud – Leden zoals beschreven in ( 5 ) niet meegerekend worden om tot een geldig aantal te komen), en de Statuten worden bekrachtigd door (een geldige, cfr. 7bis c ) 2/3 van de aanwezigen. Aanpassingen gebeuren door een (Buitengewone) Algemene Vergadering volgens de bepalingen van ( 5bis b en 5bis c ); ten minste 2/3 van de stemgerechtigden dienen aanwezig te zijn (waar opnieuw Oud – Leden zoals beschreven in ( 5 ) niet meegerekend worden om tot een geldig aantal te komen) en de wijziging wordt bekrachtigd met een (geldige, cfr. 7bis c ) 2/3 meerderheid